Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Gig UMCC, Callaghans, 22 Tachwedd...

Gig UMCCMae'n bwysig fod llawer yn dod i gefnogi, felly dwedwch wrth bawb am y gig!
Welwn ni chi yna!

Pwyllgor Gwaith UMCC

Cynhaliwyd yr etholiad yn yr Undeb Myfyrwyr, Caerdydd gynt heddiw i ethol Pwyllgor Gwaith UMCC ar gyfer 2006-2007. Dyma'r pwyllgor:

 • Llywydd: Huw Morgan Jones (Huw Psych)
 • Swyddog Cyllid: Iwan Jones
 • Swyddog Gweinyddol: Ifan Gwilym
 • Swyddog Cyfathrebu: Gwen Owen
 • Swyddog Ymgyrchu: Dafydd Pritchard

Cofiwch gysylltu a ni ar umcc@hotmail.co.uk am wybodaeth bellach.

Etholiadau UMCC

Ymddiheuriadau fod hwn yn hwyr yn cael ei gyhoeddi ond gobeithir y bydd pawb sydd a diddordeb yn bresenol gan ei fod yn dilyn etholiadau'r GYMGYM.

Etholiadau ar gyfer Pwyllgor Gwaith UMCC - Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd. Y swyddi ar gyfer Pwyllgor UMCC fydd:

- Llywydd
- Swyddog Cyllid
- Swyddog Gweinyddol
- Swyddog Cyfathrebu
- Swyddog Ymgyrchu

Bydd yr etholiad yn cael ei gynnal dydd Mawrth, Mehefin 13eg am 5 yh yn ystafell Aneurin Bevan, Undeb y Myfyrwyr.

Cyfarfod Cyffredinol wedi ei ohirio...

Gohirwyd y cyfarfod cyffredinol a gafwyd ar y 4ydd o Fai oherwydd diffyg ymateb. Sylweddolir fod pwysau gwaith yn drwm ar fyfyrwyr y dyddiau hyn felly esgusodir y diffyg ymateb. Gobeithir ail drefnu y cyfarfod cyffredinol ar ol y cyfnod arholiadau fel y bydd cymaint o bobl a sydd yn bosibl yn gallu mynychu.

Cyfansoddiad Drafft UMCC: Nodiadau Esboniadol

[Mae'r Cyfansoddiad Drafft bellach ar gael ar lein ar y fforwm drafod, www.maes-e.com, gweler yma - os hoffwch dderbyn copi trwy ebost, cysylltwch ag umcc@hotmail.co.uk ]

CYFLWYNIAD
Bwriad y nodiadau hyn yw crynhoi cynnwys a phwrpas y 12 prif gymal a gynhwysir yng nghyfansoddiad drafft UMCC (yr Undeb). Trwy bleidleisio o fwyafrif syml i fabwysiadu’r cyfansoddiad, bydd y Pwyllgor Gwaith (a’r Undeb) yn parhau â’u gwaith yn y dyfodol yn ôl canllawiau’r cyfansoddiad.

PAM CYFANSODDIAD?
Mae angen cyfansoddiad ysgrifenedig i brofi bodolaeth y mudiad. Yn fwy na hynny, mae cyfansoddiad yn ganllaw gwerthfawr o fudd i’r Pwyllgor Gwaith rhedeg y mudiad mewn ffordd gyson ac effeithiol. Pan ystyrir bod trosiant (turnover) llwyr o fyfyrwyr bob 3-4 blynedd, mae’n eithriadol bwysig bod aelodau sydd yn newydd i’r mudiad yn y dyfodol yn gwybod i sicrwydd lle maent yn sefyll. Bwriad y cyfansoddiad yw darparu’r sicrwydd a’r cysondeb hyn.

Heb gyfansoddiad, byddai peryg i Bwyllgor Gwaith gael ei hethol mewn ffordd annemocrataidd, byddai peryg i adnoddau'r Undeb gael eu dwyn a byddai gwaith y Pwyllgor yn troi’n flerach o flwyddyn i flwyddyn. Mewn gair, byddai’r Undeb yn darfod a bod mewn ychydig flynyddoedd heb gyfansoddiad yn gefn iddi.

1 CYFFREDINOL
Bwriad y cymal cyntaf yw amlinellu enw ac amcanion yr Undeb, ynghyd â statws y cyfansoddiad mewn perthynas â’r Undeb.

2 IAITH
Hwn fydd “rheol iaith” yr Undeb, ac a fydd yn sicrhau ei bod yn fudiad sydd yn gweithredu trwy’r Gymraeg. Mae hefyd yn cynghori at ddefnyddio’r Saesneg pan fo hynny’n briodol, er enghraifft, er mwyn denu dysgwyr Cymraeg i’r Undeb.

3 AELODAETH
Mae’r cymal hwn yn egluro pwy all ddod yn aelod o’r Undeb (myfyrwyr colegau Caerdydd), ac amlinelliad o hawliau cyffredinol yr aelod.

4 GWELLIANNAU CYFANSODDIADOL
Sonnir fan hyn ynglŷn â sut mae modd newid y cyfansoddiad yn y dyfodol.

5 Y CYFARFOD CYFFREDINOL
Y Cyfarfod Cyffredinol yw corff sofran yr Undeb. Bydd yn agored i’r holl aelodau i drafod gwaith yr Undeb, i fod yn fforwm i ymgynghori, i wneud cynigion polisi, i wneud cynigion cyfansoddiadol ac yn y blaen. Caiff ei chynnal ddwywaith bob semester o leiaf. Yn ogystal, cynhelir yn ychwanegol Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn yr ail semester. Nod y cymal hwn yw gosod y canllawiau er mwyn cynnal Cyfarfod Cyffredinol.

6 CYFARFOD CYFFREDINOL BRYS
Yma ceir rheolau ychwanegol i’r rheiny yng nghymal 5, sydd a wnelo nhw â phan fo angen cynnal Cyfarfod Cyffredinol mewn argyfwng.

7 Y PWYLLGOR GWAITH
Yma cynhwysir y rheolau am y Pwyllgor Gwaith, beth yw ei bwerau, sut y mae’n cyfarfod, a phwy sydd yn aelodau ohono.

8 RHEOLAU ETHOLIADOL
Yma ceir rheolau ynglyn â sut y dylid trefnu etholiadau’r Undeb. Fel corff democrataidd, mae’n gwbl angenrheidiol bod cyfundrefn ysgrifenedig mewn lle sydd yn esbonio’r drefn o gynnal etholiad mewn modd clir a theg.

9 CYHOEDDIADAU
Sonnir yma am y cyhoeddiadau dan ofal UMCC, h.y. y cylchgrawn tymhorol, cylchlythyrau e-bost mewnol, a deunyddiau i hyrwyddo’r Undeb yn ystod wythnos y glas.

10 CYMDEITHASAU AC IS-BWYLLGORAU
Bydd modd i gymdeithasau eraill fod yn “gysylltiedig” ag UMCC, fel y mae cymdeithasau yn gallu bod yn gysylltiedig ag Undebau Myfyrwyr eraill. Darperir am hyn yn y cymal hwn.

11 RHEOLAU SEFYDLOG Y CYFARFOD CYFFREDINOL
Braslun o’r weithdrefn y dylid ei ddilyn gan y cadeirydd yn ystod Cyfarfod Cyffredinol. Bydd hefyd yn berthnasol i gyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith.

12 DOGFEN BOLISI
Yn y cymal hwn sonnir am y Ddogfen Bolisi, sef casgliad o holl bolisïau swyddogol UMCC sydd wedi cael eu hethol mewn Cyfarfodydd Cyffredinol. Bydd angen ailedrych ar bolisi penodol ymhen 3 blynedd ar ôl iddi gael ei basio, er mwyn penderfynu os dylid ei diddymu neu ei chadw.

Cyfarfod Cyffredinol 04/05/06

Cyfarfod Cyffredinol UMCC
dydd Iau, 4ydd o Fai
7:00 yh
ystafell X1.01
adran Gymraeg Prfysgol Caerdydd
Yn ystod y cyfarfod bydd:
 • Cyfansoddiad drafft yn cael ei gynnig.
 • Pwyllgor gwaith yn cael ei ethol.
 • Digwyddiad/Ymgyrch yn cael ei drefnu.
 • Materion gweinyddol, e.e. ariannu.
 • Unrhyw fater arall.

Ymddiheuriadau am newid yn nyddiad y cyfarfod hwn, ond rwy'n falch ein bod wedi gallu ail-drefnu. Edrychwn ymlaen at eich cefnogaeth.

Trafodaeth 28/03/2006

Cafwyd trafodaeth, a penderfynwyd y byddai sefyldu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd gam ymlaen i sicrhau buddianau myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Diolch i bawb ddaeth i'r cyfarfod, yn enwedig Stephen Hughes (Llywydd UMCA), Osian (Cyn-Lywydd UMCA), diolch yn fawr i'r ddau.

Penderfynwyd yn y cyfarfod i:

 • gynnal Cyfarfod Cyffredinol. (Lleoliad ac amser i'w gadarnhau, bellach y dyddiad i'w gadarnhau yn ogystal, dyddiad a argymhellir yw Mai 4ydd.)

Yn y cyfarfod cyffredinol bydd:

 • Cyfansoddiad yn cael drafod a'i gynnig.
 • Pwyllgor gwaith yn cael ei ethol.
 • Digwyddiad/Ymgyrch yn cael ei drefnu.
 • Penderfyniad yn cael ei wneud ar ddulliau o ariannu.

Bydd manylion pellach ar amser a lleoliad y Cyfarfod Cyffredinol.

Bu i'r hanes gyrraedd y BBC, ar y we ac ar y radio, chydig dros hanner awr i mewn i raglen Post Cyntaf.

Post Cyntaf...

Gobeithio y bydd hwn yn bost cyntaf o lawer!